Resultados -España GP

Protagonistas de La F1

AER`11 Adivine El Resultado - España Grand Prix

PlayerPole TimeFastestPole1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
Angel Nava01:19.500 HAMVETVETHAMWEBBUTALOROSHEIPETKOBPER184
CARLOS CARNERO01:20.025 VETVETVETHAMWEBALOMSCBUTPETHEIMASKOB166
Sammyed01:19.873 VETWEBWEBVETBUTHAMALOMSCROSMASHEIPET165
Mekola01:20.222 WEBVETVETWEBALOHAMROSBUTHEIMSCKOBRES149
Quique01:19.777 WEBVETVETALOBUTWEBROSHAMHEIKOBBARRES145
Kaput01:19.850 HAMHAMHAMWEBVETALOBUTROSMASMSCPETKOB140
Patubela01:18.751 WEBVETVETWEBALOHAMROSBUTMASPETHEIKOB140