Resultados -Brasil GP

Protagonistas de La F1

AER`13 Adivine El Resultado - Brasil Grand Prix

PlayerPole TimeFastestPole1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
Patubela01:21.324 VETVETVETWEBGROALOMASHAMROSHULPERBUT155
CARLOS CARNERO01:23.625 VETVETVETWEBHAMMASALOROSHULBUTPERMAL143
CapitanXYZ01:14.500 WEBWEBVETWEBALOROSHAMGRORAIMASBUTRES130
Sammyed01:25.806 VETHAMVETHAMWEBROSALOMASBUTRAIGROHUL127
Quique01:19.222 ALOROSROSHULMASWEBGRORAIALOBUTRESSUT61