Resultados -Inglaterra GP

Protagonistas de La F1

AER`13 Adivine El Resultado - Inglaterra Grand Prix

PlayerPole TimeFastestPole1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
Mekola01:29.455 VETVETVETHAMALORAIWEBMASBUTROSHULRES140
Quique01:31.333 VETROSVETWEBROSRAIGROALORESSUTBUTHUL128
CARLOS CARNERO01:30.076 VETVETVETWEBALORAISUTHAMROSPERBUTRES125
CapitanXYZ01:22.450 VETHAMVETHAMALORAIROSWEBRESGROMASSUT119
Sammyed01:30.748 VETHAMVETALOHAMWEBROSMASRESBUTSUTVER118
Patubela01:30.100 ROSVETALOVETHAMRAIWEBROSMASRESBUTPER110