Resultados -Abu´10

Protagonistas de La F1

AER`10 Adivine El Resultado - Abu Dhabi Grand Prix

PlayerPole TimeFastestPole1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
Mekola01:39.400 VETVETVETALOWEBHAMBUTKUBROSMSCBARKOB136
Patubela01:39.473 WEBVETWEBALOVETHAMBUTROSKUBMSCBARHUL122
titrisol01:38.567 ALOHAMVETWEBHAMALOBARBUTMASMSCROSALG121
Kaput01:38.200 WEBVETWEBVETALOHAMMASBUTROSBARMSCKUB103
CARLOS CARNERO01:38.257 WEBVETWEBVETALOMASHAMMSCKUBROSBUTBAR99
Quique01:38.199 VETVETVETWEBALOBUTMASMSCKUBBARDLRSUT98
Sammyed01:37.989 ALOALOALOWEBVETHAMBUTMASROSKUBMSCBAR95