Resultados- Canada GP´10

Protagonistas de La F1

AER`10 Adivine El Resultado - Canadá Grand Prix

PlayerPole TimeFastestPole1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Points
Patubela01:15.801 WEBWEBWEBVETHAMALOBUTROSKUBMSCMASSUT155
Sammyed01:17.985 HAMBUTBUTHAMWEBVETMSCALOKUBROSMASSUT153
Mekola01:15.550 VETVETVETWEBHAMBUTMSCALOKUBMASROSSUT143
Kaput01:16.900 HAMWEBWEBALOHAMVETMASBUTKUBROSMSCSUT143
Felipe Gana01:15.900 WEBWEBVETWEBHAMBUTALOKUBMASROSMSCSUT135
Quique01:16.130 BUTBUTBUTMASALOMSCWEBKUBBARSUTLIUDLR132
titrisol01:17.567 HAMWEBHAMVETBUTROSALOMASWEBKUBDLRPET121
CARLOS CARNERO01:14.322 HAMVETVETHAMWEBMSCALOKUBROSMASBUTPET108
Gatsu ceraguvel01:30.000 WEBVETVETWEBBUTMASMSCALOKUBHAMKOVBAR83